domingo, 17 de agosto de 2008

Canzoni alla Madonna in dialettoInno alla Madonna du Pettoruto.
A San Sosti simu venuti pe truvari la Regina tutti quanti amu fattu vutu alla Madonna du Petturutu. Te truvamu supra nu munti ca n'aspiatti tutti quanti nta na gghiasia tu stai chiusa o Madonna du Petturutu. O Madonna di chissu munte nui venimu a ti onorare sulu a vui cercamu aiutu o Madonna du Petturutu. Purtamu iuri e pecorelle o Maronna, quantu si bella pe stu figghiu aiu fattu vutu a te Madonna du Pittirutu Ntra lu core tenimu chiusa la Madonna du Pittirutu Te purtamu via via con Gesù, Madonna mia. Quannu saglimu la via via cu Patannuastri e Ave Maria t'invochiamo ogni minuto, ohi Madonna du Petturutu E cu tutti sti pellegrini grazzi cercanu a tia vicini nginucchiati avanti l'altare o Maronna, tu na aiutare E si grazzia nun mi fai nui di ccà nun ninne iamu tutti grazzi amu avutu da Madonna du Petturutu

Viengu da lunga via.


Viagnu da lunga via
Ppi venire a truva Maria
Maria l´aju truvata
Tutta bella  ´ncurunata.
Goj ´e la festa
´ndala tua  capella
Vergine bella
nun m´ abbandona.

Stidra lucenti
Ca  sta da stu punenti
Ti laudu e ti salutu
Oi Madonna du Pittirutu.

Maria oi Maria
Tu sai li mia guai
Tu sai e tuo puoi
  Maria aiutami tu.

Dintra sta capella
C´e Maria ch´e tanta bella
Facitimi passa
Ca la váugliu saluta

A mia dicia lu cori
Ca sugnu piccaturi
Mamma Maria
Consalami tu.


Mo ca simu giunti 
 alla tua capella
Vergine bella
nun m´abbanduna

Maria o Maria
Tu sai li mia guai
Tu sai e tuo puoi
Maria aiutami tu.

Madonna du Pittirutu
Cumi ci si vinuta
´nda sta muntagna ´´i spini
Si la stidra  matutina

Nun  mi  nni vaju da cca
Si na grazia nun mi  fa
e fammilla Madonna mia
 fammilla ppi carita.

E ghja  mi nni vaju 
non sacciu  si rituarnu
Ma si Maria na tuarnu
No ti sacordar di me

Maria o Maria
Tu sai li mia guai
Tu sai e tuo puoi
Maria aiutami tu.

E ghja mi nni vaiu
 e non sacciu cchi ti di
Ti dicu n´Ave Maria
Statti bona Madonna mia.

A l ´ una di le stidri
sciogliatilli sti capiddri
su tutti a nedra a nedra
oi Maria quantu si bella

E ghja mi nni vaju
e mi siantu camina
e chista e la Madonna
ca mi venid ´accumpagaMadonna d'u Pittirutu


Madonna d'u Pittirutu,
so binuta a Ti trovà,
ssa grazia·chi ti c±arcu
pi piatà mi l'ha na dà.
fammilla,Madonna mia,
fammilla pi carità.

Ia apposta su binuta,
lu suannu hagghiu pirdutu, ,
ca ci haju fattu vutu


a la Madonna d'u Pittirutu.

Maria, ch'ha fattu jornu,
Maria ia mi nni vaju: .
non haju chi ti di':
ti dicu l'avimmaria:
statti bona, Madonna mia.

Supa lu tronu
ci sta la tua figura:
:tu sei la Matre
e noi li peccaturi.

Intra ssa vitrina
nei sta na gran Rigina:
facitimi passà,
ca la vuagliu salutà.

Oggi è la festa
(e) della tua cappella;
Vergini bella,


e non m'abbandunà


E stidda lucente

E stidda lucente,
chi fa nta ssu ponenti?
Ti adoro e ti salutu,
a Tia,Madonna du Pittirutu.E la notte quandu dormu
e mi veglia la Madonna,
e mi porta la salute,
la Madonna du Pittirutu. ,_

. Ed ohi! Madonna,
tu sai chi m 1 a.bbisogna:
m'abbisogna lu paradisu,
e Tu,Madonna, mi l'hai promisu.

E s'allagra Maria
quandu. senti (d)a nui cantà
(e) la santa letania,
lu rusariu a ricità.

"E mi ni vagghiu,Maria,
e non sacciu si ci tornu;
e si, Maria, non tornu
e non ti scordar di me 11 ~

E, Maria, ch'ha fattu jornu
e nui_ ni n'hamu a jiri;
e allungami lu passu,
ed accurtamilla la via.

E, Maria, quantu si bella!
sciogghiatilli ssi toi capelli;
e son fatti anella anella,
viva ·Maria! qua~tu si bella.
E sei bella e sei amorosa
suba ssu tronu miracolosu.

E sugnu venuta
e eu lli grazi arricivuti.
E mo' mi n'hagghja jiri
eu lli grazi di Maria.

E quant'è bellu ssu so mantu
e stillatu ntornu ntornu;
e dumani è lu to jornu,
e chi festa chi sarà..


Oggi è la festa

Oggi è la festa
(e) de la tua cappélla,
Vergine bella,
tu non m'abbandunà..

Supra ssu tronu
ci sta la tua figura,
Tu si' la Matri
e noi li piccatur~.

Dintra ssa cappella
c'è Maria ch'è tanta bella,
lassatimi passà
ca la vogliu salutà.

Stella lucenti,
chi stati a ssu ponenti,
t'adoru e ti salutu,
Madonna d'u Pittirutu.

Viegnu di longa via, .
viegnu a truvà Maria:
Maria l'haju truvata
tutta bella ncurunata.

Non mi nni vaju di ccà,
si la grazia non-mi fa 5
fammilla,Madonna mia,
f ammilla p i carità·.

Specchiu senza macchia,
rosa senza spina,
gigliu di purità,
sei la stella matutina.

Iju mi nni vaju
e non sacciu si più tornu 5
se,Maria, non tornu,
non ti scurdar di me.

Ed iju mi nni vaju
e sientu camminà:
mi criju ch'è Maria,
chi mi veni·ad accumpagnà.

Ed iju mi nni vaju
e non haju chi ti lassà:
ti lassu l'anima mia,
statti bona, Madonna mia ..
CANTO DEL PELLEGRINO Simu devoti, venimu venimu a vui Madonna pe mu arrivamu.
E nui venimu au Petturutu mu ndi cacciamu stu bellu vutu. Du Petturutu vui siti patruna Madonna Santa, bella Regina. Cui pe pregari e cui ringraziari au Petturutu venimu a lodari. Supra stu munti nchianamu e scindimu pe grazia vostra non ni stancamu. Du Petturutu vui siti patruna Madonna Santa, bella Regina. Li grazzi vostri sunnu infiniti a tutti quanti vui ci li fati. Vui ci li fati a cui veni cu fedi e si inginocchia ai vostri pedi. Supra stu munti siti Regina du Petturutu siti patruna. Ssù bellu Bambinu chi 'mbrazza portati e belli grazzi ca a nui disponiti. A cu vi prega ci dati aiutu Madonna Santa du Petturutu Madonna Santa du Petturutu a li fedeli datici aiutu. Ssà bella curuna chi 'ntesta portati Madri Regina pe sempri vu siti Siti Regina du Petturutu, Maria Santissima, datind' aiutu. Siti Regina du Petturutu, Maria Santissima, datind' aiutu. Nui ci ndi iamu Madonna mia, datindi aiutu pe tutta la via. E tutti l'anni volimu tornari a vui Madonna pe ritrovari. E a natr'annu facimu sta via du Petturutu Regina Maria! E a natr'annu facimu sta via du Petturutu Regina Maria!
Regina di San Sosti


Madonna Santa di lu Petturutu, Regina di San Sosti e da muntagna ogni annu puntuali ca venimu devoti a li toi piedi a n'inchinari. Simu partuti prestu stamatina pecchì la strada è lunga d'arrivare ma cu la giuda tua, Madonna mia, lu caminari è duci e bell'assai. O Vergine Maria du Petturutu prega per tutti i figli tua devoti Madonna Santa di lu Petturutu duna salute a tutti nui devoti Tu ca fai grazie pe lu mundu interu nun ti scordari de sti pellegrini Sutta lu mantu tuo d'oro e di stilli tenici a tutti nui, o Madunnella. Nui simu peccaturi assai devoti perciò pregamu a tia du Petturutu. O Vergine Maria du Petturutu facci la grazia ca nui ti cercamu. O Vergine Regina Ncurunata ti preganu li sani e li malati Ti preganu i guagliuni e li sciangati e l'emigranti ca sunu luntani. Madonna santa accogli li preghieri e li grazzi ca nui ti cercamu simu venuti de assai luntanu apposta pe ti pregare e ti adorare. O Vergine Maria du Petturutu prega per tutti i figli tua devoti. Dunici aiutu, o Madunnella mia ca all'annu nuavu nue t'adornamu. A petra nta iumara la iettamu cussì sicuramenti ritornamu. Madonna Santa di lu Petturutu, Regina di San Sosti e da muntagna ogni annu puntuali ca venimu devoti a li toi piedi a n'inchinari. O Vergine Maria du Petturutu salvici a tutti di lu terramotu.
Pellegrinaggio alla Madonna.


Simu devoti venimu cantandu
supra stu munti mu vi trovamu.
Vi salutamu Madonna mbiata du Petturutu vui siti adurata. E nui camina ca ti camina, vi ritrovamu o bella Regina. Di lu caminu non ni stancamu cu grandi peni la grazia cercamu.
Supra stu munti cercandu aiutu Madonna Santa du Petturutu. A vui imploramu ogni minutu Madonna Santa du Petturutu. Sutta stu mantu nui ndi coprimu du malutempu nui ndi salvamu. Tutti in ginocchiu cercandu aiutu Madonna santa du Petturutu. Vui siti bella subba st'altaru grazzi faciti nto mundu interu. Pei vostri figli chi su luntanu Madonna mia porgiti la manu. Supra stu munti cercandu aiutu Madonna Santa du Petturutu. e vi imploramu ogni minutu Madonna Santa du Petturutu. Ndi veni vecchi, figghioli e malati a tutti quanti vui li sanati e nu venimu, baciamu li pedi siti la mamma di povareri. Io di pregari non stanco mai e pensu sempri, mo arrivu a vui, Mo su contenta ca dessi stu votu, Madonna Santa du Petturutu. Mo su cuntenta ca dessi stu votu, Madonna Santa du Petturutu. Vi ringraziamu ogni minutu Madonna Santa du Petturutu.


Maria D`u Pettoruto

Maria du Petturutu nui ti amamu e tutti l'anni ca ndi vui venimu venimu cu gran fede e vi pregamu u ndi fati la grazia chi cercamu Maria du Petturutu bella assai curunata di stelli siti vui quandu mi trovu abbandunatu assai Maria du Petturutu chiamu a vui.
Supra sti munti vui siti venuta Maria du Petturutu ncurunata a menzu di li munti e da iumara Maria du Petturutu ndi cunsula. Nui simu peccaturi ma devoti perciò venimu ca mo vi trovamu e vi cercamu a vui la protezioni pregandu cu gran fedi nginocchiuni. Maria du Petturutu grazzi fati e li malati a tutti li sanati vui li sanati senza medicina mu vena ai vostri pedi e mu si inchina. Mo puru chi la strada è terminata arrivanu da mdi tutti i fedeli ma all'anchianata ogniunu faccia a pedi mu vi ringrazia cui pe mu ndi chiedi. Maria du Petturutu ncurunata a pedi la facimu la nchianata Maria du Petturutu nci ndi iamu e se voliti ca ndi vui tornamu
.

Vignu a trova a Maria.Vignu a truva a Maria,
È longa e stata via
E mo signu arrivata
O Madonna te truvatu.


Incoronata e bella 
Dintra sta nova cappella
Si tutta a vita mia
O Madonna o Maria.


Si grande e luminusa
Ti vogliu dire na cosa
Iu viagniu a ti pregari
Ma tu nun m'abbandunari.


Ti parru a tia o Maria
Chi sai li guai mia
E mo dunami aiutu
Ohi Madonna du Petturutu.


Ti viju di luntanu 
Vicinu a tanta genti
Ti chiamu accussi forti
Ca la mia vuci si senti


Nua simu peccaturi
Però cu tuttu u cori 
Iu vuagliu diri a tia
Tutti li piccati mia


Stu cantu fazzu a tia
Santissima Maria
E tu senta stu cantu
E tiani u figliu dintr' u mantu.Ohi mantu di l'amuri
Ca tiani dintra u cori
U munnu guarda a tia 
Cu speranza e allegria.


È veru ca na grazia
Tu oij mi po fari
Perciò signu venuta
Di luntanu a ti pregari.U sacciu ca tu ciangi
E lu cori ti fa mali
Ppè chilli ca ciangiannu
Mo ti venanu a truvari.


È quasi u momentu 
Ca mo ni nn'ami ijri
A festa è stata bella
Però mo sta per finiri.Però dintra stu cori
Purtamu l'allegria
D'aviri vistu a tia
Ohi Vergini Maria.E mo ca minni vaiju
Ti siantu insieme a mia
A strada un sarà longa
Pecchì mo sugnu cu tia.

No hay comentarios: